Luận về công năng diệu dung của Lục tự niệm Phật "Nam mô A di đà Phật"


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54683

Nhận xét