Đóng góp vào việc nghiên cứu phương pháp phân tích Dioxin và khả năng hấp phụ Dioxin trong nước bằng sét Bentonit Di linh : Luận án PTS. Hoá học: 1 04 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37163

Nhận xét