Bài đăng

Kỳ vọng có điều kiện và một vài lớp biến ngẫu nhiên phụ thuộc : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15ỳ vọng có điều kiện và một vài lớp biến ngẫu nhiên phụ thuộc : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37556

Hệ động lực ngẫu nhiên trên thang thời gian : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15

Áp dụng phương pháp tính vào việc dạy toán ở các lớp chuyên, lớp chọn phổ thông trung học : Luận án PTS. Toán học: 62 46 01 01

Đóng góp vào việc nghiên cứu phương pháp phân tích Dioxin và khả năng hấp phụ Dioxin trong nước bằng sét Bentonit Di linh : Luận án PTS. Hoá học: 1 04 02

Nghiên cứu phân tích, đánh giá tồn lượng hoá chất bảo vệ thực vật và tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số tỉnh miền Trung : Luận án PTS. Hóa học: 62 44 27 01