Phân bố giới hạn của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01 06


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39516

Nhận xét