Kỳ vọng có điều kiện và một vài lớp biến ngẫu nhiên phụ thuộc : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15ỳ vọng có điều kiện và một vài lớp biến ngẫu nhiên phụ thuộc : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37551

Nhận xét